INTEGRITETSPOLICY (PERSONUPPGIFTSPOLICY) FÖR RIDESUM AB

Ridesum AB (nedan ”Ridesum” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar med anledning av vårt tillhandahållande av Tjänsten (såsom denna beskrivs i våra användarvillkor och på www.ridesum.com). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Nedan beskriver vi hur Ridesum samlar in och behandlar dina personuppgifter i din roll som Användare av våra tjänster eller i din roll som Tränare/Expert (båda begrepp enligt definitionen i våra användarvillkor) samt behandling av personuppgifter avseende personer som förekommer i bakgrunden på en video som laddas upp av en Användare. Vi förklarar också vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgifter som Ridesum samlar in och behandlar

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om Användare och Tränare/Expert: namn, e-postadress, ålder, profilbild och bild från videoupptagning. Personuppgifterna samlas in och behandlas vid följande tillfällen:

 • När du lämnar personuppgifter i samband med att du skapar eller uppdaterar ett användarkonto inom ramen för Tjänsten.
 • När du kontaktar oss (t.ex. via e-post).
 • Innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med inom ramen för Tjänsten, vilket utan begränsning innefattar:
  • Videoupptagning via streaming i realtid;
  • Videos som laddas upp via externa medier;
  • Inspelningar av träningspass som skett via streaming i realtid.
 • Tekniska data, vilket kan inkludera URL genom vilket du får åtkomst till Tjänsten, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;
 • När du hanterar betalningar inom ramen för Tjänsten.

Om du är en Tränare/Expert, kommer vi även att samla in och behandla information om din kompetens, den geografiska plats du bor/arbetar på (land, distrikt, ort, adress), ditt telefonnummer, undervisningsspråk, telefonnummer, postnummer, konto till vilket betalningar ska ske, namn på ev. företag du representerar och organisationsnummer knutet därtill och andra personuppgifter som du laddar upp i Tjänsten, såsom en presentation av dig, din verksamhet, pris och profilbild.

Om du som Användare gör betalningar via Tjänsten kommer Ridesum vidare att behandla de personuppgifter som behövs för att säkerställa betalningar via appen så som kund-ID, order-ID, bankkontouppgifter, betalkortsuppgifter, betalningshistorik (till exempel betalda summor och kvitton), betalningspåminnelser, kortuppgifter (utgångsdatum, CVC-kod,), samt tid och datum för transaktionen.

Ridesum använder tredjepartsleverantörer för att hantera betalningar, deras personuppgiftspolicy finns tillgänglig på respektive betalttjänsleverantörs hemsida.

Vidare kan det förekomma personuppgifter i den feedback som Tränare/Expert ger på ridpass, som Användare av Tjänsten länkat till (se vidare i användarvillkoren).

Användare kan ha tillgång till en inspelningsfunktion som gör att Användare kan en spela in ett träningspass direkt i Tjänsten och sedan spara detta. Vid digtial träning, om Tränarens kamerafunktion är påslagen, kommer även Tränarens bild (utöver Tränarens röst) att förekomma på denna inspelning. Du har som Användare också möjlighet att ladda ner film till din mobiltelefon. Detta möjliggör, uppladdning av videor på sociala medier m.m., i dessa situationer ansvarar du som Användare själv för uppladdning och spridning av materialet.

Vid all videostreaming och inspelning ska både Användare och Tränare eftersträva att inga andra personer finns i bakgrunden så att dessa riskerar att fastna på videoupptagningen på ett sätt som medför att dessa personer kan identifieras. Användare och Tränare har också en skyldighet att informera alla personer i sin omgivning som riskerar att fastna på upptagningen om att videstreaming/inspelning sker. Om någon person som är närvarande då streamingen/inspelningen sker har frågor om streamingen/inspelningen och/eller vill ha mer information härom ska Användare och/eller Tränaren hänvisa Ridesums hemsida.

För det fall det förekommer personer i bakgrunden på inspelningarna enligt ovan som kan identifieras blir Ridesum även personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Om du vet eller misstänker att du är med på någon sådan inspelning och har frågor om behandlingen, vänligen kontakta oss på hello@ridesum.com.

Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev behandlas personuppgifter i form av din e-postadress och information om du är Användare eller Tränare/Expert.

Cookies

Ridesum använder sig av cookies i form av Google Analytics som tillhandahålls av Google och är ett verktyg för webbanalys både på webbsidan och appen. Google Analytics möjliggör för oss att samla in och analysera och följa trafiken via tredjeparts leverantörer. Vi använder Google Analytics för att ta emot information om hur Användare hittar Ridesums webbplats och hur de använder den. Google Analytics hjälper Ridesum att förbättra Ridesums webbplats och säkerställer att webbplatsen möter Användarnas behov.

Google Analytics ger Ridesum tillgång till anonym information beträffande antal besökare på Ridesums webbplats samt vilka sidor de besöker. Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information gällande användningen av cookies till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda Användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss kampanj eller annan åtgärd. Den tid som cookien lagras varierar beroende på hur ofta Användaren besöker Ridesums webbplats. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats (www.pts.se).

Ändamål för behandlingen och legal grund

Vi behandlar personuppgifter för att kunna;

 • ge dig tillgång till Tjänsten,
 • kontakta dig när behov finns, och att meddela om viktiga ändringar i Tjänsten,
 • administrera och supporta Tjänsten,
 • skicka ut nyhetsbrev,
 • kommunicera om dina aktiviteter i Tjänsten, såsom påminnelser om bokningar
 • säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren;
 • fullgöra förpliktelser enligt lag;
 • administrera betalningar inom ramen för Tjänsten.
 • vidareutveckla Tjänsten

Vidare kommer vi att samla viss avpersonifierad demografisk statistik kring användarna, som vi kommunicerar till annonsköpare.

Lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter inom ramen för Tjänsten, berättigat intresse och samtycke.

Video på ”bakgrundspersoner” behandlas för ändamålet att tillhandahålla Tjänsterna till användare med stöd av en intresseavvägning där Ridesums berättigade intresse är att tillhandahålla Tjänsterna till sina användare.

Uppgifterna som samlas in i samband med anmälan om nyhetsbrev behandlas för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig samt anpassa innehållet beroende på din användning av Tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

Ridesum utvecklar kontinuerligt Tjänsten för att tillhandahålla en så bra upplevelse som möjligt. I syfte att utveckla Tjänsten kan Ridesum använda inspelningar och analysresultat från digitala analyser för att förbättra de algoritmer som ligger till grund för analyserna. Genom att använda Tjänsten ger du Ridesum rätt att använda videomaterial och annat material och information som du anger som innehåller personuppgifter för att utveckla tjänsten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ridesum kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster för Ridesum för att utföra de tjänster som förknippas med behandlingarna ovan. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Ridesums räkning i samband med att de utför en tjänst för Ridesum. Ridesum vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Ridesum kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Ridesums verksamhet avyttras kan Ridesum komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU/EES, men kommer även att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Ridesums räkning utför tjänster enligt ovan. Om Ridesum beslutar att använda sig av leverantörer som behandlar uppgifter utanför EU/EES så har Ridesum vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att Ridesums webbsida kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra hemsidor som kontrolleras av tredje part och där dina personuppgifter kan samlas in utanför vår kontroll. Ridesum friskriver sig således från allt ansvar till följd av sådan behandling på externa hemsidor. Vänligen ta del av den integritetspolicy som finns på den aktuella hemsidan.

Personuppgifter som du delar med Tränare/Expert

Ridesum är inte ansvarigt för Tränares/Experts eventuella personuppgiftsbehandling till följd av att du delat dina personuppgifter med Tränare/Expert. Ridesum friskriver sig således från allt ansvar till följd av sådan behandling.

Gallring av personuppgifter

Ridesum sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Videoupptagning via streaming i realtid som inte spelas in lagras ej av Ridesum.

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att ändras när Ridesum finner detta erforderligt eller lämpligt. Sådana ändringar kommer att framgå på www.ridesum.com. Om ändringar av större betydelse görs kommer även policyn att kommuniceras till dig via e-post.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ridesum AB, org. nr. 559146-4192, med adress Mårdvägen 30 141 40 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som omfattas av denna policy om inte annat anges. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid frågor om Ridesums behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@ridesum.com.

Dina rättigheter som registrerad

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

En begränsning eller radering av personuppgifter kan dock innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

Den som har invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på hello@ridesum.com eller per brev till adressen ovan.