ANVÄNDARVILLKOR FÖR RYTTARE I RIDESUM

Användarvillkor för tränare hittar du längre ned på denna sida.

§1 INLEDNING

1.1 Välkommen till Ridesum! Vi är glada att du är intresserad av appen och vi hoppas att du ska få stor nytta av den.

1.2 Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten som tillhandahålls via mobilapplikationen Ridesum (”Tjänsten”). Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, Ridesum AB, org.nr. 559146-4192 (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).

1.3 Du som registrerar eller avser att registrera ett användarkonto i Tjänsten, är en användare av densamma (”Användare” eller ”du”).

1.4 Med begreppet ”Tränare/Expert” menas en tränare, expert, rådgivare, terapeut eller någon annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller sina tränar-/rådgivningstjänster i Tjänsten.

1.5 Genom att ladda ner eller använda mobilapplikationen/Tjänsten, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa Villkor och garanterar att du har den rättsliga kapaciteten (t.ex. att du är minst 13 år eller har behörighet från din vårdnadshavare) att acceptera dessa villkor. Du bekräftar också att alla personuppgifter och uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

§2 TJÄNSTEN

2.1.Tjänsten är en digital plattform som möjliggör etablering av kontakt och professionell träning och rådgivning mellan Tränare/Expert och ryttare (Användare). Tjänstens syfte är att underlätta kontaktskapandet och samarbetet mellan Tränare/Expert och Användare.

2.2 Genom att använda Tjänsten kan du söka efter Tränare/Expert och boka tid för träning med Tränare/Expert. Rådgivning kan ske i realtid, digitalt via streaming i Tjänsten, eller genom att du i Tjänsten via ”Efterfråga feedback” länkar till ett träningspass, som Tränare/Expert sedan kan lämna feedback på. Sådan länk skall alltid gå till en extern källa, som t.ex. Youtube, Dropbox eller Google Drive. Du kan läsa mer om Tjänsten och om Ridesum på www.ridesum.se.

2.3 Eftersom varje häst och ryttare är unik rekommenderar vi dig att konsultera en veterinär eller annan expert innan du fattar något viktigt beslut som rör din häst efter att du tagit del av någon information som tillgängliggjorts genom Tjänsten.

2.4 Ridesum deltar inte i samspelet mellan Tränare/Expert och Användarna, förutom att tillhandahålla Tjänsten för bokning, kommunikation och för delning av information. Ridesum är alltså inte en rådgivare själv. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av en tjänst som utförs av Tränare/Expert till Användare. Avtal/överenskommelser mellan Tränare/Expert och Användare binder inte oss, och sådana överenskommelser omfattas inte av avtalet mellan oss. Skyldigheter och rättigheter som avser tjänst utförd av Tränare/Expert ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om gällande ansvarsbegränsningar under §9.

§3 REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 För att kunna komma i kontakt med Tränare/Expert och ta del av en Tränares/Experts tjänster måste du skapa ett användarkonto i Tjänsten.

3.2 Ditt användarkonto är avsett för din personliga användning och du får bara registrera ett konto för dig som användare och ett konto för dig som Tränare/Expert. Du får inte tillåta andra att använda ditt konto och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person. Undantag från detta gäller förstås när du behöver hjälp av någon att filma dig som ryttare. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt.

§4 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares åtgärder eller underlåtenhet.

4.2 Du ansvarar för att allt material som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

4.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning, inte uppfyller krav på vad som enligt vår uppfattning utgör god hästhållning eller på annat sätt riskerar att enligt vår uppfattning medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera innehållet och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske.

4.4 Du är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten. I förhållande till Ridesum är du ensam ansvarig för all information som kommuniceras eller överförs via Tjänsten och ditt konto. Information betyder till exempel text, bilder, ljud, data, video och länkar.

4.5 Ridesum rekommenderar att du har funktionen för pushnotifikationer påslagen på mobilen så att du inte missar svar på bokningar och påminnelser om bokade pass.

4.6 Vi ber dig notera att Tjänsten i viss utsträckning stöds av reklamintäkter och kan innehålla annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Ridesum visar annonser och kampanjer i Tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.

§5 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

§6 TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. För funktionalitetens och tillgänglighetens skull är det också nödvändigt att du följer vår guidelines om användning av utrustning/hårdvara och browsers.

6.2 Ridesum rekommenderar dig att göra egna säkerhetskopior av ditt innehåll. Ridesum är med andra ord ingen tjänst för säkerhetskopiering och du samtycker till att inte förlita dig på Tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll. Ridesum tar inget ansvar för ändringar eller avbrott i Tjänsten eller förlust av innehåll.

§7 BETALNINGAR M.M.

7.1 Ridesum tillhandahåller för närvarande Tjänsten kostnadsfritt, men ber dig observera att externa kostnader som din mobiloperatörs eller internetleverantörs ordinarie taxor för avgifter för t.ex. datatrafik tillkommer.

7.2 Vänligen notera också att den ersättning som du som användare skall betala till Tränare/Expert till följd av överenskommelser er emellan sker utanför Tjänsten och utan inblandning av Ridesum. Det är således ditt ansvar att inhämta all erforderlig information om betalningsvillkor och uppgifter som behövs för sådana betalningar.

§8 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

8.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås på så sätt att det kan uppfattas som att den tillgängliggörs av någon annan än Ridesum.

§9 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

9.1 Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, frånkopplingar från ditt användarkonto eller eventuella problem med streaming av träningspass eller länkar till inspelade träningspass. Vi utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

9.2 Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Tjänsten motsvarar dina förväntningar och vid fel på Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en bra lösning för dig. Vi är dock bara en förmedlare av tjänster och i de fall du råkar ut för, direkt eller indirekt, skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten eller Förmedlad tjänst, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga.

§10 ÄNDRING AV VILLKOREN

10.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

§11 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

11.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

§12 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

12.1 På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

§ 13 FRÅGOR

13.1 Vid frågor, vänligen kontakta Ridesum på e-post: hello@ridesum.se

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TRÄNARE/EXPERT I RIDESUM

§1 INLEDNING

1.1 Välkommen till Ridesum! Vi är glada att du är intresserad av appen och vi hoppas att du ska få stor nytta av den.

1.2 Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten som tillhandahålls via mobil- och webbapplikationen Ridesum (”Tjänsten”). Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, Ridesum AB, org.nr. 559146-4192 (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).

1.3 Med ”Tränare/Expert” eller ”du” menas en tränare, expert, rådgivare, terapeut eller någon annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller sina rådgivningstjänster i Tjänsten.

1.4 Genom att ladda ner eller använda mobilapplikationen/Tjänsten, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa Villkor och garanterar att du har den rättsliga kapaciteten att acceptera dessa villkor. Du bekräftar också att alla personuppgifter och uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

§2 TJÄNSTEN

2.1.Tjänsten är en digital plattform som möjliggör etablering av kontakt och professionell träning och rådgivning mellan Tränare/Expert och ryttare (Användare). Tjänstens syfte är att underlätta kontaktskapandet och samarbetet mellan Tränare/Expert och Användare.

2.2 Genom att använda Tjänsten kan Användare söka efter Tränare/Expert och boka tid för träning med Tränare/Expert. Rådgivning kan ske i realtid, digitalt via streaming i Tjänsten, eller genom att du på Användarens begäran ger feedback efter att Användaren länkat till ett träningspass. Du kan läsa mer om Tjänsten och om Ridesum på www.ridesum.se.

2.3 Ridesum deltar inte i samspelet mellan Tränare/Expert och Användare, förutom att tillhandahålla Tjänsten för bokning, kommunikation och för delning av information. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av en tjänst som utförs av dig som Tränare/Expert till Användare. Avtal/överenskommelser mellan dig och Användare binder inte oss, och sådana överenskommelser omfattas inte av avtalet mellan oss. Skyldigheter och rättigheter som avser tjänst utförd av Tränare/Expert ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om gällande ansvarsbegränsningar under §9.

§3 REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 För att kunna erbjuda dina tjänster till Användare måste du skapa ett konto i Tjänsten och fylla i dina uppgifter.

3.2 Den information om dig själv och din verksamhet som du lägger in i Tjänsten eller skickar till Ridesum måste vara korrekt och löpande uppdaterad.

3.3 Ditt användarkonto är avsett för din personliga användning och du får bara registrera ett konto för dig som Tränare/Expert och ett konto för dig som Användare. Du får inte tillåta andra att använda ditt konto och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person. Undantag gäller förstås när du i egenskap av ryttare behöver hjälp att filma dig. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt.

§4 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din åtgärd eller underlåtenhet.

4.2 När du och en Användare kommit överens om köp av dina tjänster via Tjänsten åtar du dig att alltid kommunicera på överenskommen tid. Skulle du få förhinder är det viktigt att du kontaktar Användaren så snart som möjligt och överenskommer om en ny tid. Alla råd som du ger till Användare måste vara av sådan kvalitet som man kan förvänta sig av en högt kvalificerad professionell leverantör.

4.3 Du ansvarar för att allt material som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

4.4 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning, inte uppfyller krav på vad som enligt vår uppfattning utgör högkvalitativ professionell rådgivning, inte är i överensstämmelse med god hästhållning eller på annat sätt riskerar att enligt vår uppfattning medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera innehållet och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Skulle en sådan åtgärd från din sida leda till att vi drabbas av skada åtar du dig att hålla Ridesum skadeslöst.

4.5 Du är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten. I förhållande till Ridesum är du ensam ansvarig för all information som kommuniceras eller överförs via Tjänsten och ditt konto. Information betyder till exempel text, bilder, ljud, data, video och länkar.

4.6 Ridesum rekommenderar att du har funktionen för pushnotifikationer påslagen på mobilen så att du inte missar svar på bokningar och påminnelser om bokade pass.

4.7 Vi ber dig notera att Tjänsten i viss utsträckning stöds av reklamintäkter och kan innehålla annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Ridesum visar annonser och kampanjer i Tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.

4.8 Inget innehåll i träningspass, inklusive av Användare uppladdad video och av dig given feedback får delas av dig till någon annan. Så snart feedback har lämnats ska du radera alla länkar som sparats i den utrustning du använt.

4.9 Beträffande Användares personuppgifter som du samlar in och använder är behandlingen enbart ditt ansvar och du accepterar att beträffande sådan behandling följa all tillämplig dataskyddslagstiftning.

§5 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

§6 TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. För funktionalitetens och tillgänglighetens skull är det också nödvändigt att du följer vår guidelines om användning av utrustning/hårdvara och browsers.

6.2 Ridesum rekommenderar dig att göra egna säkerhetskopior av ditt innehåll. Ridesum är med andra ord ingen tjänst för säkerhetskopiering och du samtycker till att inte förlita dig på Tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll. Ridesum tar inget ansvar för ändringar eller avbrott i Tjänsten eller förlust av innehåll.

§7 BETALNINGAR M.M.

7.1 Ridesum tillhandahåller för närvarande Tjänsten kostnadsfritt, men ber dig observera att externa kostnader som din mobiloperatörs eller internetleverantörs ordinarie taxor för avgifter för t.ex. datatrafik tillkommer.

7.2 Vänligen notera också att den ersättning som Användare skall betala till dig till följd av överenskommelser er emellan sker utanför Tjänsten och utan inblandning av Ridesum. Det är således ditt ansvar att lämna och inhämta all erforderlig information som behövs för erhållande av sådana betalningar.

§8 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

8.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås på så sätt att det kan uppfattas som att den tillgängliggörs av någon annan än Ridesum.

§9 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

9.1 Ridesum kan inte hållas ansvarigt för de råd du ger till Användare, din verksamhet i/via Tjänsten är således helt ditt eget ansvar. Ridesum kan inte heller hållas ansvarigt för annat som hör till direktrelationen mellan dig och Användare, som t.ex. avbokningar av bokade och överenskomna träningspass.

9.2 Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, frånkopplingar från ditt konto eller eventuella problem med streaming av träningspass eller länkar till inspelade träningspass. Vi utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

9.3 Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Tjänsten motsvarar dina förväntningar och vid fel på Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en bra lösning för dig. Vi är en förmedlare av tjänster och i de fall du råkar ut för, direkt eller indirekt, skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten eller Förmedlad tjänst, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga.

9.4 Ridesum har inget ansvar för ekonomisk skada som kan komma att drabba dig på grund av användning av Tjänsten. Vi kommer dock självklart alltid att göra vårt allra bästa för att du ska vara nöjd med denna användning.

§10 ÄNDRING AV VILLKOREN

10.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

§11 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

11.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

§12 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

12.1 På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

§ 13 FRÅGOR

13.1 Vid frågor, vänligen kontakta oss på e-post: hello@ridesum.se