Användarvillkor för tränare/expert hittar du här

ANVÄNDARVILLKOR FÖR RYTTARE SOM NYTTJAR RIDESUM

1                   INLEDNING

 • Välkommen till Ridesum! Vi är glada att du är intresserad av appen och vi hoppas att du ska få stor nytta av den.
 • Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten som tillhandahålls via mobil- och webbapplikationen Ridesum (”Tjänsten”). Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, Ridesum AB, org.nr. 559146-4192, Mårdvägen 30 141 40 Stockholm, Sverige (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).
 • Du som registrerar eller avser att registrera ett användarkonto i Tjänsten, är en användare av densamma (”Användare” eller ”du”).
 • Med begreppet ”Tränare/Expert” menas en tränare, expert, rådgivare, terapeut eller någon annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller sina tränar-/rådgivningstjänster i Tjänsten.
 • Genom att ladda ner eller använda Tjänsten, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa Villkor och garanterar att du har den rättsliga kapaciteten (t.ex. att du är minst 13 år eller har behörighet från din vårdnadshavare) att acceptera dessa Villkor. Du bekräftar också att alla personuppgifter och uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

2                   TJÄNSTEN

 • Tjänsten är en digital plattform för ryttare och tränare med flera funktionaliteter, inkluderande, men inte begränsat till
 1. etablering av kontakt och professionell träning och rådgivning mellan Tränare/Expert och ryttare (”Användare”) där Tjänstens syfte är att underlätta kontaktskapandet och samarbetet mellan Tränare/Expert och Användare.
 2. Digital automatiserad analys av ryttarens sits och hästens rörelser.
 3. Planering och uppföljning av hästens träning och koordinering av omhändertagande av hästen.
 4. Tillhandahållande av digitala träningsprogram
 • Tjänsten finns både som gratisversion och i olika premiumversioner. För mer information om priser och vad de olika paketen innehåller från tid till annan, besök ridesum.com/premium.
 • Om du inte betalar din månatliga prenumerationskostnad kommer dina filer och genomförda analyser tas bort efter 12 månader såvida inte betalning återupptas.
 • När du betalar för Tjänsten kan du välja längden på din prenumerationsperiod. Icke använt streaming, inspelning, analyser och lagringsutrymme under en viss period, vars längd beror på vilken prenumerationsperiod som har valts, går förlorat och kan inte överföras till nästa period.
 • Digitala träningsprogram har en giltighetstid om 12 månader från tidpunkten från köp.
 • Vid videostreaming, liveanalys och vid inspelning av ditt ridpass, ska du som Användare eftersträva att inga andra personer fastnar på videoupptagningen på ett sätt som medför att dessa personer kan identifieras. Du har också en skyldighet att informera alla personer i din omgivning som riskerar att fastna på upptagningen om att videstreaming respektive inspelning sker. Om någon person har frågor om streamingen/inspelningen och/eller vill ha mer information härom ska du hänvisa Ridesums hemsida ridesum.com.
 • För det fall en annan person än Användare eller Tränaren kan identifieras på en videoupptagning som lagrats i Tjänsten och sådan person hör av sig till Ridesum med önskemål om borttagning av hans/hennes personuppgifter har Ridesum rätt att utan påföljd radera de aktuella videoupptagningarna.
 • Eftersom varje häst och ryttare är unik rekommenderar vi dig att konsultera en veterinär eller annan expert innan du fattar något viktigt beslut som rör din häst efter att du tagit del av någon information som tillgängliggjorts genom Tjänsten.
 • Ridesum deltar inte i samspelet mellan Tränare/Expert och Användarna, förutom att tillhandahålla Tjänsten för bokning, kommunikation och för delning av information. Ridesum är alltså ingen rådgivare och ansvarar varken för kvaliteten på eller utförandet av den tjänst som en Tränare/Expert tillhandahåller Användarna. Avtal/överenskommelser mellan Tränare/Expert och Användare binder inte Ridesum, och sådana överenskommelser omfattas inte av avtalet mellan dig och Ridesum. Skyldigheter och rättigheter som avser tjänst utförd av Tränare/Expert ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om gällande ansvarsbegränsningar under sektion 9.

3                   REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

 • För att kunna komma i kontakt med Tränare/Expert och ta del av en Tränares/Experts tjänster måste du skapa ett användarkonto i Tjänsten och tillhandahålla de uppgifter som efterfrågas.
 • Ditt användarkonto är personligt och får endast användas av dig för ditt personliga bruk. Du får endast registrera ett konto per Användare. Du får inte låta andra Användare eller externa personer använda ditt konto och du får inte överlåta ditt konto till någon annan person. Undantag från detta gäller förstås när du behöver hjälp av någon att filma dig under ett ridpass. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord konfidentiellt, även gentemot de personer som filmar ditt ridpass.
 • Du ansvarar själv för att inskaffa och vidmakthålla de försäkringar som är lämpliga för din träning, ridning samt användning av Tjänsten och som även täcker digital träning såsom streaming och inspelning.

4                   ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 • Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för något ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller mot Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares åtgärder eller underlåtenhet.
 • Du ansvarar för att allt material och all information som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.
 • För det fall vi bedömer att något som du har tillhandahållit strider mot gällande lagstiftning, inte utgör god hästhållning eller på annat sätt riskerar att medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att när som helst radera innehållet och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske.
 • Du är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten. I förhållande till Ridesum är du ensam ansvarig för all information som kommuniceras eller överförs via Tjänsten och ditt konto. Information betyder till exempel text, bilder, ljud, data, video och länkar.
 • Ridesum rekommenderar att du har funktionen för push notifikationer påslagen på mobilen så att du inte missar svar på bokningar och påminnelser.
 • Vi ber dig notera att Tjänsten i viss utsträckning stöds av reklamintäkter och därför kan innehålla annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Ridesum visar annonser och kampanjer i Tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.
 • Den digitala analysen av en ryttares sits eller hästens rörelser som tillhandahålls genom Tjänsten genereras automatiskt och det är viktigt att följa instruktionerna i Appen för att få en bra analys. Observera att användning av analysverktyget för andra discipliner och/eller övningar än de som specifikt stöds kan resultera i en felaktig eller bristfällig analys.

5                   ÄNDRING AV TJÄNSTEN

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, byta ut, ta bort och/eller lägga till funktioner och tjänster som ingår i Tjänsten med eller utan förvarning. All eventuell ny funktionalitet eller nya tjänster som tillhandahålls omfattas av Villkoren.

6                   TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET OCH INNEHÅLL

 • Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året och att innehållet ska vara korrekt och uppdaterat. Vi lämnar dock inga garantier om att Tjänsten är fri från fel, brister, skadlig programvara, virus eller att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt, eller att Tjänsten alltid är i drift, utan Ridesum friskriver sig från allt ansvar härför. Vi förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. För funktionalitetens och tillgänglighetens skull är det också nödvändigt att du följer Ridesums guidelines om användning av utrustning/hårdvara och browsers.
 • Ridesums ambition är att Tjänsten ska fungera så bra som möjligt. Ridesum har dock inget ansvar för ändringar eller avbrott i Tjänsten eller förlust av innehåll. Om ditt innehåll av någon anledning försvunnit så är du välkommen att höra av dig till Ridesum varvid Ridesum, ska vidta rimliga åtgärder för att återställa innehållet. Ridesum rekommenderar dig att göra egna säkerhetskopior av det innehåll du lägger upp i tjänsten (som t.ex. din ryttarinformation). Ridesum fungerar ej som en tjänst för säkerhetskopiering och du kan inte förlita dig på Tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll.
 • Du får inte missbruka Tjänsten genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Tjänsten, Ridesums servrar, datorer eller databaser som är kopplade till servern. Du får inte angripa systemet genom t.ex. Denial of Service attacker vilket inbegriper, men är inte begränsat till, överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och Ridesum kan komma att anmäla sådana överträdelser till rättsvårdande myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

7                   BETALNING M.M.

 • Ridesum tillhandahåller för närvarande Tjänsten både i en kostnadsfri version och olika premiumversioner mot betalning. För mer information om priser och vad de olika paketen innehåller, besök ridesum.com/premium. Vi ber dig observera att externa kostnader som din mobiloperatörs eller internetleverantörs ordinarie taxor för avgifter för t.ex. datatrafik tillkommer.
 • Särskilt om betalning via betaltjänstleverantör
 • Ridesum kan ta betalt för Tjänsten på olika sätt beroende på vilken tjänst du som Användare vill betala för. Ridesum kan också ta betalt för Tränares räkning.
 • Betalningslösningen tillhandahålls av en tredjepartsleverantör. Betalningar i Tjänsten utförs med hjälp av tredje parter. Betalfunktionen i Tjänsten kan därför innehålla länkar eller hänvisningar till sådana parters allmänna villkor, personuppgiftspolicyer och liknande dokumentation. Vi ber er att läsa igenom sådana villkor noggrant. Ridesum frånsäger sig allt ansvar för innehållet i sådana dokument.
 • Genom att acceptera Villkoren accepterar du användandet av villkoren för betalningslösningen och att uppgifter för att hantera betalningar kan komma att skickas till betaltjänstleverantören. Dessa uppgifter kommer endast att delas av Ridesum för att hantera betalningar.
 • För att möjliggöra betalningar oavsett om dessa sköts helt av Ridesum eller av en eller flera tredje parter så kan du behöva tillhandahålla samt verifiera uppgifter om din identitet och dina betalningsuppgifter. Om du inte gör detta kan Ridesum inte hantera betalningar via Tjänsten. Ridesum tar inget ansvar för eventuella förluster som ett resultat av att du tillhandahållit felaktiga uppgifter eller avgifter.
 • Vid användandet av betalfunktionen kan tredjeparter komma att ta ut serviceavgifter och dyl. Ridesum ansvarar inte för sådana avgifter och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådana avgifter. Vi ber dig även notera att tredje parter kan komma att ta ut växlings- eller liknande avgifter för genomförandet av transaktionen.
 • Särskilt om betalning till Tränare
 • Om Tränaren inte väljer att ta betalt via Tjänstens betalningslösning som Ridesum tillhandahåller så kommer all ersättning som du som Användare skall betala till Tränare/Expert till följd av avtalen er emellan ske utanför Tjänsten och utan inblandning av Ridesum. Det är således ditt ansvar att inhämta all erforderlig information om betalningsvillkor och uppgifter som behövs för sådana betalningar.
 • Om Tränare/Expert väljer att ta betalt från Användarna via Tjänstens betalningslösning gäller följande. Genom att använda betalningsfunktionen i Tjänsten godkänner du att bli bunden av villkoren som gäller för sådana funktioner. Missbruk av betalfunktionen kan leda till att Ridesum avslutar ditt abonnemang och stänger av dig från Tjänsten.
 • För de betalningar du som Användare gör via Tjänsten till den Tränare/Expert som du tagit lektioner hos hanterar Ridesum endast betalningslösningen och tar för detta ut en avgift. Aktuella avgifter för betalningstjänsten finns på . Ridesum bestämmer således inte det pris du ska betala eller har någon kontroll över Tränarens/Expertens tillgänglighet eller liknande. Ridesum har heller inget ansvar för att kompensera för inställda träningstillfällen eller liknande.
 • Tränaren/Experten och även Ridesum har möjlighet att påminna dig om betalning för ett träningstillfälle.
 • Om du av någon anledning vill begära återbetalning av erlagd betalning ber vi dig att kontakta den Tränare/Expert hos vilken du bokat det pass som återbetalningen gäller.

8                   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Ridesum äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.
 • Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås på så sätt att det kan uppfattas som att den tillgängliggörs av någon annan än Ridesum.
 • Du upplåter en licens till Ridesum att förfoga över allt det material som du tillhandahåller i Tjänsten, vilket utan begränsning innefattar de videos du tillhandahåller. Ridesum kommer endast att använda materialet för att Ridesum ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa Villkor, dvs. att Ridesum kan förfoga över materialet inom ramen för Tjänsten och endast för åtkomst via ditt konto. Ridesum har med andra ord ingen rätt att visa eller lämna ut träningsvideos till t.ex. andra Användare. Som framgår av punkten 2 ovan ansvarar du för allt material som tillhandahålls via Tjänsten och ska försvara och hålla Ridesum skadeslöst för det fall tredje part påstår att materialet gör intrång i tredje parts rättigheter. Ridesum kan komma att överföra materialet till tjänsteleverantörer för att möjliggöra för Ridesum att tillhandahålla Tjänsterna såsom de beskrivs ovan (dvs. endast inom ramen för ditt konto). Ridesum kommer inte att överföra eller dela dina streamade eller inspelade videor till någon annan part om detta inte krävs enligt lag eller annan bindande föreskrift (t.ex. om polisen begär detta pga. misstänkt brottslighet).
 • Ridesum utvecklar kontinuerligt Tjänsten för att tillhandahålla en så bra upplevelse som möjligt. I syfte att utveckla Tjänsten kan Ridesum använda inspelningar och analysresultat från digitala analyser för att förbättra de algoritmer som ligger till grund för analyserna. Genom att använda Tjänsten ger du Ridesum rätt att använda videomaterial och annat material och information som du anger för att utveckla tjänsten. Resultatet av utveckling som bygger på material som du laddat upp eller på annat sätt tillhandahållit tillkommer enkom Ridesum utan rätt till ersättning.

9                   ANSVARSBEGRÄNSNING

 • Vi ansvarar inte för tekniska fel, maskinvaru- eller mjukvarufel eller fel som beror på brister eller felaktigt handhavande av Tjänsten eller andra handhavande fel t.ex. i samband med filmning eller inspelning. Vi ansvarar inte heller för fel som uppstår pga. brister i nätverksuppkoppling eller nätverkskommunikation, nedkoppling från ditt användarkonto eller eventuella problem med streaming av träningspass eller länkar till inspelade träningspass. Vi lämnar inga garantier om att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.
 • Ridesum vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten fungerar och strävar efter att så snabbt som möjligt lösa eventuella fel och brister i Tjänsten. Ridesum är endast en förmedlare av tjänster och ansvarar aldrig för de tjänster och råd som Tränare/Expert tillhandahåller Användarna.
 • Ridesum ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användandet av Tjänsten, inklusive skador orsakade av skadlig programvara, virus eller annan felaktig eller ofullständig information, förutom om sådan skada uppstår till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Ridesums sida. Ridesum ansvarar aldrig för indirekt skada eller förlust som drabbar Användare, vilket utan begränsning inkluderar utebliven vinst, intäkt eller besparing, förlust av goodwill, förlust av data eller annan indirekt skada eller följdskada. För det fall Tjänsten innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Ridesum har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.
 • Alla eventuella tvister angående betalningar för träningspass eller andra tjänster, såsom, men inte begränsat till, betalningens storlek, återbetalning pga. ej genomfört träningspass eller reklamationer till följd av träningspassets kvalitet i förhållande till erlagt pris ska lösas direkt mellan dig och Tränaren/Experten. Detta gäller även om Ridesum har påmint dig om att erlägga betalning för tjänsten.

10                ÄNDRING AV VILLKOREN

 • Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

11                BESTÄMMELSES OGILTIGHET

 • Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

12                TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 • På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

13                FRÅGOR


ANVÄNDARVILLKOR FÖR TRÄNARE/EXPERT I RIDESUM

1                   INLEDNING

1.1 Välkommen till Ridesum! Vi är glada att du är intresserad av appen och vi hoppas att du ska få stor nytta av den.

1.2 Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten som tillhandahålls via mobil- och webbapplikationen Ridesum (”Tjänsten”). Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, Ridesum AB, org.nr. 559146-4192, c/o Stråhle, Ringblomman 40, 178 52, Ekerö, Stockholm, Sverige (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).

1.3 Med ”Tränare/Expert” eller ”du” menas en tränare, expert, rådgivare, terapeut eller någon annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller sina tränar-/rådgivningstjänster i Tjänsten.

1.4 Genom att ladda ner eller använda Tjänsten, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa Villkor och garanterar att du har den rättsliga kapaciteten att acceptera dessa Villkor. Du bekräftar också att alla personuppgifter och uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

2                   TJÄNSTEN

2.1 Tjänsten är en digital plattform som möjliggör etablering av kontakt och professionell träning och rådgivning mellan Tränare/Expert och ryttare (”Användare”). Tjänstens syfte är att underlätta kontaktskapandet och samarbetet mellan Tränare/Expert och Användare.

2.2 För Användarna finns Tjänsten både som gratisversion och i olika premiumversioner.

2.3 Om Användaren har någon form av premiumversion av Tjänsten kan Användaren ha tillgång till en inspelningsfunktion som gör att Användaren kan spela in och spara ett videostreamat träningspass direkt i Tjänsten. Detta innebär även att personuppgifter om Tränare/Experter såsom röstinspelningar och bilder kan sparas av Användare som har premiumversionen av Tjänsten.

2.4 Vid videostreaming, och särskilt vid eventuell inspelning av passet, ska du som Tränare/Expert tillsammans med Användaren eftersträva att inga andra personer fastnar på videoupptagningen på ett sätt som medför att dessa personer kan identifieras. Du har också en skyldighet att informera alla personer i din omgivning som riskerar att fastna på upptagningen om att videostreaming respektive inspelning sker. Om någon person har frågor om streamingen/inspelningen och/eller vill ha mer information härom ska du hänvisa Ridesums hemsida www.ridesum.com.

2.5 För det fall en annan person än Användare eller Tränaren kan identifieras på en videoupptagning som lagrats i Tjänsten och sådan person hör av sig till Ridesum med önskemål om borttagning av hans/hennes personuppgifter har Ridesum rätt att utan påföljd radera de aktuella videoupptagningarna.

2.6 Ridesum deltar inte i samspelet mellan Tränare/Expert och Användare, förutom att tillhandahålla Tjänsten för bokning, kommunikation och för delning av information. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av den tjänst som du som Tränare/Expert tillhandahåller Användarna. Avtal/överenskommelser mellan dig och Användare binder inte Ridesum, och sådana överenskommelser omfattas inte av avtalet mellan dig och Ridesum. Skyldigheter och rättigheter som avser tjänst utförd av dig som Tränare/Expert ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om gällande ansvarsbegränsningar under sektion 9.

3                   REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 För att kunna erbjuda dina tjänster till Användare måste du skapa ett konto i Tjänsten och fylla i dina uppgifter.

3.2 För att få registrera dig som Tränare/Expert måste du vara 18 år eller äldre.

3.3 Du ansvarar själv för att du innehar nödvändiga och sedvanliga tillstånd och försäkringar för utförandet av dina tjänster, såsom ansvarsförsäkring som också täcker digital träning såsom videostreaming och inspelning. En förutsättning att få vara tränare är att du har och vidmakthåller giltig F-skattsedel, som på förfrågan ska uppvisas för Ridesum. Du ansvarar själv för erläggandet av eventuella skatter och arbetsgivaravgifter som är relaterade till dina tjänster och ska hålla oss skadeslösa för det fall vi blir skyldiga att erlägga skatter eller avgifter relaterad till din verksamhet.

3.4 Den information om dig själv och din verksamhet som du lägger in i Tjänsten eller skickar till Ridesum måste vara korrekt och ska löpande uppdateras.

3.5 Ditt användarkonto är personligt och får endast användas av dig för ditt personliga bruk. Du får endast registrera ett konto per Tränare/Expert. Du får inte låta annan Tränare/Expert eller annan extern person använda ditt konto och du får inte överlåta ditt konto till någon annan person. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt.

4                   ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för något ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller mot Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din åtgärd eller underlåtenhet.

4.2 När du och en Användare kommit överens om köp av dina tjänster via Tjänsten åtar du dig att alltid kommunicera på överenskommen tid. Skulle du få förhinder är det viktigt att du kontaktar Användaren så snart som möjligt och överenskommer om en ny tid. Alla råd som du ger till Användare måste vara av sådan kvalitet som man kan förvänta sig av en högt kvalificerad professionell leverantör.

4.3 Du ansvarar för att allt material och all information som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

4.4 För det fall vi bedömer att något som du har tillhandahållit strider mot gällande lagstiftning, inte utgör högkvalitativ professionell rådgivning, inte utgör god hästhållning eller på annat sätt riskerar att medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att när som helst radera innehållet och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Skulle en sådan åtgärd från din sida leda till att vi drabbas av skada åtar du dig att hålla Ridesum skadeslöst.

4.5 Du är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten. I förhållande till Ridesum är du ensam ansvarig för all information som kommuniceras eller överförs via Tjänsten och ditt konto. Information betyder till exempel text, bilder, ljud, data, video och länkar.

4.6 Ridesum rekommenderar att du har funktionen för push notifikationer påslagen på mobilen så att du inte missar svar på bokningar och påminnelser om bokade pass.

4.7 Vi ber dig notera att Tjänsten i viss utsträckning stöds av reklamintäkter och kan innehålla annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Ridesum visar annonser och kampanjer i Tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.

4.8 Inget innehåll i träningspass, inklusive av Användare uppladdad video och av dig given feedback får delas av dig till någon annan. Så snart feedback har lämnats ska du radera alla länkar som sparats i den utrustning du använt.

4.9 Beträffande Användares personuppgifter som du samlar in och använder är behandlingen enbart ditt ansvar och du accepterar att beträffande sådan behandling följa all tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.10 I dagsläget är det endast möjligt att använda Tjänstens digitala videoträning för enskilda ryttare. Någon möjlighet för digital gruppvideoträning finns inte och du som Tränare/Expert får endast använda Tjänsten för att ge råd via video till individuella ryttare. Dock kan bokningssystemet användas för gruppträningar ”face-to-face”.

5                   ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, byta ut, ta bort och/eller lägga till funktioner och tjänster som ingår i Tjänsten med eller utan förvarning. All eventuell ny funktionalitet eller nya tjänster som tillhandahålls omfattas av Villkoren.

6                   TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året och att innehållet ska vara korrekt och uppdaterat. Vi lämnar dock inga garantier om att Tjänsten är fri från fel, brister, skadlig programvara, virus eller att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt, eller att Tjänsten alltid är i drift, utan Ridesum friskriver sig från allt ansvar härför. Vi förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. För funktionalitetens och tillgänglighetens skull är det också nödvändigt att du följer Ridesums guidelines om användning av utrustning/hårdvara och browsers.

6.2 Ridesums ambition är att Tjänsten ska fungera så bra som möjligt. Ridesum har dock inget ansvar för ändringar eller avbrott i Tjänsten eller förlust av innehåll. Om ditt innehåll av någon anledning försvunnit så är du välkommen att höra av dig till Ridesum varvid Ridesum, ska vidta rimliga åtgärder för att återställa innehållet. Ridesum rekommenderar dig att göra egna säkerhetskopior av det innehåll du lägger upp i tjänsten (som t.ex. din tränarinformation). Ridesum fungerar ej som en tjänst för säkerhetskopiering och du kan inte förlita dig på Tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll.

6.3 Du får inte missbruka Tjänsten genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Tjänsten, Ridesums servrar, datorer eller databaser som är kopplade till servern. Du får inte angripa systemet genom t.ex. Denial of Service attacker vilket inbegriper, men är inte begränsat till, överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och Ridesum kan komma att anmäla sådana överträdelser till rättsvårdande myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

7                   BETALNING M.M.

Allmänt

7.1 Ridesum tillhandahåller för närvarande Tjänsten gentemot Tränare både i en kostnadsfri version och en premiumversion mot betalning. Vi ber dig observera att externa kostnader som din mobiloperatörs eller internetleverantörs ordinarie taxor för avgifter för t.ex. datatrafik tillkommer och ska betalas av dig, samt om du ansluter dig till Tjänstens betalningslösning, avgifter för betalning.

7.2 Om Tränaren inte väljer att ta betalt via Tjänstens betalningslösning som Ridesum tillhandahåller så kommer all ersättning som Användare skall betala till dig till följd av avtalen er emellan, att ske utanför Tjänsten och helt utan inblandning av Ridesum. Det är således ditt ansvar att lämna och inhämta all erforderlig information som behövs för erhållande av sådana betalningar.

7.3 Du är ensamt ansvarig för att erlägga alla skatter eller andra avgifter som kan åligga sig avseende den ersättning som du erhåller från Användaren, oavsett om betalning sker utanför eller via Tjänsten, samt i övrigt följa tillämplig lagstiftning.

7.4 Du som Tränare/Expert kan på egen hand, eller via Ridesums betalningslösning, skicka ut betalningspåminnelser till Användaren. Ridesum har rätt, men ingen skyldighet, att skicka ut sådana betalningspåminnelser. Det är fortfarande du som ansvarar för att du får betalt för de träningspass du genomfört.

7.5 Du som Tränare/Expert är också ansvarig för att säkerställa att du innehar alla nödvändiga certifikat eller liknande dokument för att få erbjuda träningspass mot betalning och för erläggande av alla typer av skatter eller andra avgifter. I den avtalsrelation som uppstår mellan dig och Användaren är du också ansvarig för att säkerställa att alla tillämpliga lagar och regler följs, inklusive men inte begränsat till lagar eller regler avseende konsumentskydd och personuppgiftshantering.

Fakturering via Tjänstens betallösning

7.6 Om du som Tränare/Expert väljer att ta betalt från Användarna via Tjänstens betalningslösning, Pocket Office, gäller följande. Genom att använda betalningsfunktionen i Tjänsten godkänner du att bli bunden av villkoren som gäller för denna betalningslösning. Missbruk av betalfunktionen kan leda till att Ridesum avslutar ditt abonnemang och stänger av dig från Tjänsten. Du kan endast använda Tjänstens betallösning om du har ett registrerat bolag eller bedriver en enskild näringsverksamhet som du fakturerar från.

7.7 Betalningslösningen tillhandahålls av en tredjepartsleverantör. Betalfunktionen i Tjänsten kan därför innehålla länkar eller hänvisningar till sådana parters allmänna villkor, personuppgiftspolicyer och liknande dokumentation. Vi ber er att läsa igenom sådana villkor noggrant. Ridesum frånsäger sig allt ansvar för innehållet i sådana dokument.

7.8 I dagsläget använder Ridesum tredjepartsleverantören Stripe för att hantera betalningar, deras personuppgiftspolicy finns tillgänglig på https://stripe.com/en-se/privacy. För mer information se www.stripe.com. Genom att acceptera Villkoren accepterar du villkoren för betalningslösningen och att uppgifter för att hantera betalningar kan komma att skickas till Stripe. Dessa uppgifter kommer endast att användas för att hantera betalningar.

7.9 Genom att acceptera Villkoren åtar du dig även att följa Stripes ”Connected Account Agreement” som finns på https://stripe.com/en-se/CONNECT-ACCOUNT/LEGAL

7.10 För de betalningar Användare gör via Tjänsten till den dig som Tränare/Expert hanterar Ridesum endast betalningslösningen och tar för detta ut en avgift. Aktuella avgifter för betalningstjänsten finns på www.ridesum.com/pocket-office. Ridesum bestämmer således inte det pris du ska erbjuda eller har någon kontroll över Användarens betalning för träningspasset. Ridesum har heller inget ansvar för att kompensera för uteblivna betalningar eller liknande. Vänligen notera att andra avgifter än den Ridesum tar ut kan tillkomma.

7.11 För att möjliggöra betalningar oavsett om dessa sköts helt av Ridesum eller av en eller flera tredje parter så kan du behöva tillhandahålla samt verifiera uppgifter om din identitet och dina betalningsuppgifter. Om du inte gör detta kan Ridesum inte hantera betalningar via Tjänsten. Ridesum tar inget ansvar för eventuella förluster som ett resultat av att du tillhandahållit felaktiga uppgifter eller avgifter.

7.12 Vid användandet av betalfunktionen kan tredjeparter komma att ta ut serviceavgifter och dyl.  Ridesum ansvarar inte för sådana avgifter och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådana avgifter. Vi ber dig även notera att tredje parter kan komma att ta ut växlings- eller liknande avgifter för genomförandet av transaktionen.

7.13 Om en Användare begär återbetalning från dig ansvarar du för återbetalning av hela summan och samtliga avgifter som Ridesum och Stripe (eller annan tredje part) har tagit ut avseende betalningen så att Ryttaren får full monetär kompensation. Du ansvarar själv för att kommunicera villkor för avbokning med Användare som bokat pass med dig.

8                   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Ridesum äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

8.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås på så sätt att det kan uppfattas som att den tillgängliggörs av någon annan än Ridesum.

8.3 Du upplåter en licens till Ridesum att förfoga över allt det material som du tillhandahåller i Tjänsten, vilket utan begränsning innefattar de videos du tillhandahåller. Ridesum kommer endast att använda materialet för att Ridesum ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa Villkor, dvs. att Ridesum kan förfoga över materialet inom ramen för Tjänsten och endast för åtkomst via ditt konto. Ridesum har med andra ord ingen rätt att visa eller lämna ut träningsvideos till t.ex. andra Användare. Som framgår av punkten 4.3 ovan ansvarar du för allt material som tillhandahålls via Tjänsten och ska försvara och hålla Ridesum skadeslöst för det fall tredje part påstår att materialet gör intrång i tredje parts rättigheter. Ridesum kan komma att överföra materialet till tjänsteleverantörer för att möjliggöra för Ridesum att tillhandahålla Tjänsterna såsom de beskrivs ovan (dvs. endast inom ramen för ditt konto). Ridesum kommer inte att överföra eller dela dina streamade eller inspelade videor till någon annan part om detta inte krävs enligt lag eller annan bindande föreskrift (t.ex. om polisen begär detta pga. misstänkt brottslighet).

9                   ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Ridesum kan inte hållas ansvarigt för de råd du ger till Användare, din verksamhet i/via Tjänsten är således helt ditt eget ansvar. Ridesum kan inte heller hållas ansvarigt för annat som hör till direktrelationen mellan dig och Användare, som t.ex. avbokningar av bokade och överenskomna träningspass.

9.2 Vi ansvarar inte för tekniska fel, maskinvaru- eller mjukvarufel eller fel som beror på brister eller felaktigt handhavande av Tjänsten eller andra handhavande fel t.ex. i samband med filmning eller inspelning. Vi ansvarar inte heller för fel som uppstår pga. brister i nätverksuppkoppling eller nätverkskommunikation, nedkoppling från ditt användarkonto eller eventuella problem med streaming av träningspass eller länkar till inspelade träningspass. Vi lämnar inga garantier om att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

9.3 Ridesum vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten fungerar och strävar efter att så snabbt som möjligt lösa eventuella fel och brister i Tjänsten. Ridesum är endast en förmedlare av tjänster och ansvarar aldrig för de tjänster och råd som Tränare/Expert tillhandahåller Användarna.

9.4 Ridesum ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användandet av Tjänsten, inklusive skador orsakade av skadlig programvara, virus eller annan felaktig eller ofullständig information, förutom om sådan skada uppstår till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Ridesums sida. Ridesum ansvarar aldrig för indirekt skada eller förlust som drabbar Tränare/Expert, vilket utan begränsning inkluderar utebliven vinst, intäkt eller besparing, förlust av goodwill, förlust av data eller annan indirekt skada eller följdskada. För det fall Tjänsten innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Ridesum har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

9.5 Alla eventuella tvister angående betalning för träningspass eller andra tjänster, såsom, men inte begränsat till, betalningens storlek, återbetalning pga.  ej genomfört träningspass eller reklamationer till följd av tjänstens kvalitet i förhållande till erlagt pris ska lösas direkt mellan dig och Användaren. Detta gäller även om Ridesum har påmint Användaren om att erlägga betalning för tjänsten.

10                ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

11                BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

12                TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans

13                FRÅGOR

Vid frågor, vänligen kontakta oss på hello@ridesum.com